ESF – OP VK (evropské sociální fondy – operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) částka 7 947 024 Kč

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Stránky projektu: www.sos-souhtyn.cz/sppz

Název projektu: Škola pro praktický život

Projekt se dělí na devět dílčích částí, jejichž náplň plně objasňuje, proč má projekt název ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT. Cíle vychází z klíčových dokumentů ve školství Projektem zlepšíme klíčové kompetence žáků k pracovnímu uplatnění, podnikatelským aktivitám, dalšímu vzdělávání a komunikaci:

1. Studentská firma a výrobky kuchařů Vytvoříme metodiky pro samostatnou práci žáků vedoucí ke klíčovým dovednostem a podnikavosti. Žáci samostatně povedou dvě skutečné výrobní a prodejní firmy.

2. Provoz vzdělávacího centra v Horšově Navazujeme na výstavbu vzdělávacího centra v hodnotě 24 mil. Kč. Projektem zajistíme přípravu na provozování centra (zpracování metodiky a organizace provozování kuchyně, restaurace a penzionu).

3. Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. Zavedeme inovativní formy spolupráce při odborné praxi, teoretické výuce a praktické maturitní zkoušce oboru Technické lyceum. Podnik začlení své požadavky do našich osnov a v nových školních vzdělávacích programech již budeme učit podle nejmodernějších požadavků a potřeb trhu práce. Žáci tohoto oboru budou odborné práce zadané podnikem obhajovat u maturitní zkoušky a pracovníci podniku budou členy maturitní komise.

4. E-learningový portál Pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou vytvoříme novou formu vzdělávání- e-learning předmětů Matematika, Architektura, Dějepis a Německý jazyk včetně metodik, ověření a vyhodnocení. Zpracování bude respektovat požadavky učebních osnov, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami- specifických poruch učení i nadaných žáků – bude konzultováno s Pedagogicko psychologickou poradnou – partnerem projektu.

5. Praktický environmentální program (naučná stezka) Zmapujeme v rámci přírodovědných předmětů a dějepisu faunu, flóru a historii Obory v Horšově (v loňském roce byla uznána jako kulturní památka) a postavíme pro veřejnost naučnou stezku po oboře.

6. Ověřování klíčových kompetencí Vytvoříme soutěže znalostí a dovedností pro všechny třídy a obory vzdělávání.

7. Projektová kancelář Žáci oboru vzdělání Pozemní stavitelství pod vedením učitelů odborných předmětů, budou provádět drobné stavební projekty, u nichž zajistí všechna potřebná povolení pro územní a stavební řízení. Projekt zajistí vybavení třídy pro cvičnou projektovou kancelář a pro vyměřovací a vytyčovací práce na staveništi.

Výstupem bude stavební povolení. Na staveništi navrhnou žáci organizaci práce a technologické postupy. Žáci oboru vzdělání Zedník pak pod autorským dozorem a dohledem učitelů odborné výchovy stavbu zrealizují (není součástí podpory – zajištěno v rámci odborného výcviku).

8. Poznávání nejmodernějších provozů-odborné exkurze v předních firmách Žáci všech technických oborů vzdělávání společně s učiteli odborných předmětů a učiteli odborného výcviku školy se v průběhu roku zúčastní odborných exkurzí do předních progresivních podniků v České republice a Německu. Žáci z exkurzí zpracují odborné práce jako součást hodnocení soutěže odborných dovedností ročníku.

9. Řízení celého projektu Management celého projektu je složen z 38 učitelů a zaměstnanců školy nebo spolupracujících podniků. Management zajišťuje nejen realizaci všech projektů, ale především koordinaci, propagaci, zpracování monitorovacích zpráv, financování a udržitelnost projektu. Všechny projekty rozvíjí rovné příležitosti a podpoří udržitelný rozvoj ve všech aktivitách. Výstupy projektů budou vyzkoušené metodické postupy aktivit, které se stanou součástí výuky, budou zapracovány do učebních osnov a přístupné na webu pro ostatní zájemce.