Projekt PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO

Schválením grantové smlouvy byl na projekt Partnerství Comenius Regio přidělen řeckou Národní agenturou grant ve výši 28.875 EUR. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014. Předfinancování nákladů projektu bude ve výši 120 tis.korun.

Partnery na národní úrovni jsou Dům dětí a mládeže Horažďovice a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn. Na mezinárodní úrovni jsou partnery environmentální centrum v Archanes, Střední odborná škola Arkalohori a Mateřská škola v Heraklionu.

Projekt bude probíhat formou výměny zkušeností se zaměřením na konkrétní téma vycházející z environmentální výchovy a umožní prohloubení znalostí a dosud užívané metodiky a didaktiky Environmentální výchovy.

Spolupráce a výměna zkušeností na určených tématech bude probíhat prostřednictvím seminářů, konferencí a workshopů, přičemž v organizování těchto aktivit se oba regiony budou pravidelně střídat. Mimořádnou důležitost má v tomto směru také další vzdělávání pedagogických pracovníků i dalších odborníků, kteří v této oblasti působí.

Prostřednictvím společných odborných konferencí mohou oba regiony porovnat své systémy, vyzkoušet různé koncepty a následně využít nové poznatky. Účast na tomto projektu předpokládá zdokumentování stávajících obsahů školních vzdělávacích plánů (části, které se týkají environmentální výchovy a vzdělávání), zajištění diskursu, výměny stanovisek a postojů v rámci odborných příspěvků a následně také evaluace – zhodnocení využitelnosti pro školy a pedagogické pracovníky.

Projekt Partnerství Comenius Regio usiluje o rozšíření odborných znalostí vyučujících v příslušných typech škol a školských zařízení, nabízí možnost seznámit se s různými pohledy a příklady realizace environmentálních témat v praxi. Udržitelnost projektu spočívá v předpokladu, že i následně bude docházet mezi oběma regiony k výměnám zkušeností v dalších tématech a oblastech environmentální výchovy. Očekává se, že prostřednictvím intenzivní a fundované spolupráce a zdokumentovaných výsledků bude umožněn další rozvoj v partnerských regionech, event. i v dalších evropských zemích.

Text je převzat z článku Regionplzen.cz.