Vzdělávací centrum

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY HORŠOV

ŠKOLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VÝUKA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Školní hospodářství
Horšov 1, 346 01 Horšovský Týn

Malý hospodářský dvůr Horšov (MHD)

Vyčleněné pozemky k obdělávání

Areál praktického vyučování: opravářské dílny, učebny, sociální zařízení

Využití pro obory vzdělávání:

Agropodnikání, Opraváři zemědělských strojů, Kuchař – číšník a Zemědělec – farmář
Školní hospodářství, které vzniklo místo ztrátového školního statku, nahradilo plně jeho funkci v rostlinné i živočišné produkci. Pro praktické vyučování škola využívá odborná pracoviště smluvních podniků.
Hospodaříme na 50 hektarech zemědělské půdy. Z toho je 30 ha orné půdy a 20 ha luk. Pěstujeme víceleté pícniny, jarní i ozimé obiloviny, řepu. Produkujeme seno a senáž, chlévskou mrvu. Produkty částečně spotřebováváme pro zvířata v MHD a částečně prodáváme.

Strojní vybavení v RV: kompletní strojní linka na sklizeň pícnin (Zetor Proxima 120, žací lišta, obraceč- shrnovač, lis na kulaté balíky), stroje na přípravu půdy a setí (pluh, smyk, brány, secí stroj, postřikovač, rozmetadlo průmyslových hnojiv), stroje na sázení a sklizeň brambor.

V ŽV chováme krávy, jalovice,ovce,kozy, prasnice, selata, prasata ve výkrmu, poníka, osla, králíky, slepice, krůty, kachny a husy. Pro praktické vyučování jsou k dispozici 3 jezdecké koně.

Produkty ŽV prodáváme. Součástí MHD je povolená cvičná výrobna měkkých sýrů, tvarohu a jogurtů. Výrobky a mléko prodáváme ze dvora. Tato výroby je pod veterinárním dohledem KHS.

Připravujeme výstavbu moderní stáje pro krávy s robotickým dojením.

Všechny zemědělské práce jsou prováděny žáky a zaměstnanci školy v rámci výuky praxe a odborného výcviku, ale také nad rámec studijních a pracovních povinností jednotlivců.

Škola je od roku 2017 příjemcem dotací na školní hospodářství (SAPS) a má požádáno o zařazení do Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství.

Od 1. ledna 2019 byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 jmenována ministrem zemědělství Centrem odborné přípravy (COP).

Účelem COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání, v našem případě u oborů Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů a u nově připravovaného oboru Zemědělec farmář. Seznámení žáků s nejmodernějšími mechanizačními prostředky a technologiemi v oboru. Škole bude poskytnuta ze strany Ministerstva zemědělství ČR finanční podpora v letech 2019, 2020 a 2021 ve výši 1 666 000 Kč ročně na nákup moderní zemědělské techniky. V roce 2019 plánujeme nakoupit lis s variabilní komorou, ovíječku balíků a smykem řízený nakladač na odklízení hnoje. Další učební pomůcky budou v letech 2020 a 2021 následovat.

Všechna zařízení a technologie budou sloužit při provozu školního hospodářství.

AREÁL I OBORA ŠKOLNÍHO STATKU SE PO 25 LETECH VRÁTIL ŠKOLE

Školní statek, který byl až do roku 1990 pod školou a řídil jej ředitel školy, se změnil na nejprve samostatnou příspěvkovou organizaci kraje se svým vlastním ředitelem a později dokonce na společnost s ručením omezeným se svým jednatelem. Škola s tímto řešením nesouhlasila, protože školní statek se tímto změnil na samostatný, cizí podnik, pro který se hlavním předmětem zájmu stala zemědělská výroba a nikoliv výuka žáků.

Krajští zastupitelé v pondělí 15. 2. 2016 rozhodli o zrušení Školního statku s.r.o. Horšov a postupném převedení pozemků i budov pod naši školu. Důvodem tohoto rozhodnutí byla naprostá technologická zaostalost v živočišné výrobě, absence požadovaných druhů zvířat, absence moderních technologií ve skladování statkových krmiv a hnojiv, nulovém čerpání evropských investičních fondů, neplnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců (instruktorů), nedostatečné údržby a opravy budov (kulturní památky ČR) a zejména odklon od hlavního poslání statku a tím je především vzdělávání žáků.

Vedení SOŠ a SOU na tento neradostný stav upozorňovalo již delší dobu, a proto si již v roce 2013 postavila škola v Horšově svoji vlastní malou farmu, kde se žáci oboru Agropodnikání sami starají o všechna zvířata a další žáci oboru Opravář zemědělských strojů začali v roce 2015 sklízet i sena. Převedením pozemků na školu jsme získali možnost rozšířit naši farmu o dalších 50 hektarů zemědělské půdy, kterou již obdělávají jen žáci se svými učiteli a které zabezpečí potřebu krmiv pro naše zvířata. Našim cílem je i stavba malé, ale moderně vybavené stáje pro dojnice a mladý skot. V loňském roce jsme také začali s pravidelnou výrobou a prodejem sýrů z vlastního nadojeného mléka.

Ostatní pozemky jsme pronajali ve veřejné soutěži vítěznému podniku Agro Staňkov a.s. a za utržené peníze budeme každý rok opravovat budovy v areálu statku nebo likvidovat staré stáje. Přesný postup oprav s vyčíslením nákladů je připraven pro rok 2017 ve spolupráci s krajským úřadem , který je bude pravidelně kontrolovat.

Školní statek nám pozemky předal k 1. 10. 2016 a budovy k 1. 1. 2017. Opravy a rekonstrukce areálu mohou proto začít až v roce 2017.