Práce s jedy

Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin prvního stupně podle § 86, odst.1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky §§ 1, 2 a 6 a příloha 1 a v intencích požadavků vyplývající ze směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dodržení používání pesticidů čl. 5 a přílohy I této směrnice). Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči …., ve znění zákona č. 199/2012 Sb., § 2 odst. 2 písm.h) je profesionálním uživatelem osoba, která používá přípravky na ochranu rostlin v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích. Všechny tyto osoby musí být držiteli osvědčení odborné způsobilosti příslušného stupně a odpovídající rozsahu vykonávané činnosti. Osvědčení prvního stupně je doklad, který je určen pro fyzické osoby opravňující nakládat s přípravky na ochranu rostlin a to pouze pod vedením osob, které jsou držiteli osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky. Jedná se zejména o pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, skladníci, obsluha mořiček, nebo jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito látkami do bezprostředního styku.

Školitelé
Oblast zemědělská – Bc. Porvich, Petr Maroušek, Ing.Pavezová
Oblast ochrany zdraví a toxikologie – MuDr. Medunová, Ing. Zítková z KHS Plzeň.

Pověření ministerstvem pro naší školu

Ministerstvo zemědělství
odbor vědy a výzkumu a poradenství
METODICKÝ POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ KURZU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRVÉHO STUPNĚ

Základní aspekty přípravy a organizace základního kurzu pro zájemce k získání osvědčení prvního stupně

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči …., ve znění zákona č. 199/2012 Sb., § 2 odst. 2 písm.h) je profesionálním uživatelem osoba, která používá přípravky na ochranu rostlin v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích. Všechny tyto osoby musí být držiteli osvědčení odborné způsobilosti příslušného stupně a odpovídající rozsahu vykonávané činnosti.
Osvědčení prvního stupně je doklad, který je určen pro fyzické osoby opravňující nakládat s přípravky na ochranu rostlin a to pouze pod vedením osob, které jsou držiteli osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky. Jedná se zejména o pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, skladníci, obsluha mořiček, nebo jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s těmito látkami do bezprostředního styku. Do tohoto kurzu nezařazovat fyzické osoby, které v rámci své činnosti přípravky nejen přímo aplikují, ale také je nakupují a plánují vlastní ochranu rostlin. Na tyto osoby se vztahuje povinnost absolvování vyššího stupně odborné způsobilosti.
Rozsah a základní požadavky na přípravu a vlastní realizaci základního kurzu pro účastníky a žadatele osvědčení prvního stupně jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb. ze dne 6.6.2012, o odborné způsobilosti pro nakládání přípravky. Celkový rozsah základního kurzu pro I. stupeň je 12 vyučovacích hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut), při čemž osmi hodinový blok je věnován odborné tématice související s manipulací a aplikací přípravků na ochranu rostlin a 4 hodiny bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována příslušnými pracovníky hygienické služby (orgány ochrany veřejného zdraví – § 86a odst 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči … ve znění zákona č. 199/2012 Sb.) Kurz organizovat v místech a prostorách umožňující elektronickou prezentaci a v případě potřeby i prostorovou kapacitu pro prezentaci technických pomůcek.
Účastníkům kurzu, po jeho absolvování, je vydáno osvědčení (viz vzor) na základě jmenného seznamu (viz příloha) obsahující – jméno a příjmení; datum a místo narození; bydliště; podpis účastníka; datum vydání a číslo osvědčení; podpis o převzetí. Osvědčení se vydává bezprostředně po ukončení kurzu proti podpisu na jmenném seznamu.

Odborná témata a jejich časový rozsah
Odborná náplň dvanáctihodinového bloku je soustředěna na problematiku vymezenou vyhláškou č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, příloha 1 a respektující směrnici EP a Rady 2009/128/ES , příloha 1 a zahrnuje pouze okruh témat souvisejících s nakládáním a používáním přípravků na ochranu rostlin v rozsahu osmi vyučovacích hodin. Blok z oblasti veřejného zdraví souvisejí zejména s bezpečností práce a ochranou zdraví lidí v rozsahu 4 vyučovacích hodin není v tomto metodickém pokynu uveden. Tuto problematiku zajišťují orgány veřejného zdraví a při realizaci kurzu musí pak organizátor kurzu zajistit jejich přítomnost.

Přehled témat:
1) Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatření pro používání přípravků na ochranu rostlin (toto téma zahrnuje problematiku stanovenou vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, Příloha 1, bod 1, 2, 3, 5, 7 a 13)
2) Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy) (tato pasáž je v souladu s požadavky přílohy 1, vyhl. \MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, bod 3(nebezpečí a rizika související s přípravky), bod 5 (nakládání s přípravky), bod 6 (skladování přípravků) a bod 10 (náhodné rozlití přípravků, kontaminace přípravky)
3) Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a skladování (v tomto tématu jsou zahrnuty body 1, 3 a 6, Přílohy 1, vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
4) Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií (zaměření na funkčnost strojů, rizika poruch, míchání přípravků, plnění, postupy ovládání strojů a zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí) (tato tématika respektuje požadavky vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, prezentované v bodech 6, 7, 8 a 9)
5) Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí) (v tomto tématu jsou zohledněny požadavky vymezené body 4, 5, 7, 10 a 11, Přílohy 1, vyhl. MZe č.206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
6) Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí ( tímto tématem jsou prezentovány požadavky vymezené body 6, 10 a 1, Přílohy 1 vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb., o dborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)

Prezentace uvedených jednotlivých témat z hlediska časového rozsahu není stejná. a proto je nutné věnovat předepsané problematice značnou pozornost a postupovat systémem důležitosti a nutných informací a znalostí potřebných pro účastníky kurzu.
Na základě těchto aspektů byla stanovená témata rozpracována do dílčích souborů, které v rámci časových limitů bude nutné v rámci kurzu prezentovat a vysvětlit.

Kontrolní otázky volí přednášející ke každému tématu za účelem ověření pochopení prezentované problematiky posluchači.
Osnova souboru odborných témat
v rozsahu 8 hod. po 45 min. (360 vyučovacích minut) je v souladu s přílohou 1, vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (viz příloha) a je určena pouze pro subjekty pověřené MZe pořádáním základních kurzů nebo doplňujícím školením k získání nebo prodloužení osvědčení I. stupně.
Téma 1 – Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatřeních pro používání přípravků na ochranu rostlin
“ Ve stručném přehledu uvést cíl a smysl tohoto kurzu a základní právní předpisy v oblasti rostlinolékařské péče nebo předpisy s touto oblastí související zejména – zákon č. 326/2004 Sb. ve znění zákona 199/2012 Sb., o rostlinolékařské péči… včetně příslušných prováděcích vyhlášek včetně unijní legislativy – Nařízení EP a Rady č. 1107/2009, zejména čl. 55 a čl. 67; Směrnice č. 2009/128/ES, zejména čl. 3, 5, 8, 11, 13 a 14. (zahrnuje požadavky vyplývající z tématu 1, Přílohy 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
“ Zásady povolování přípravků (včetně souběžných dovozů) a jejich uvádění na trh, značení přípravků, etiketa – obsah a výklad údajů. Pojem přípravek, dělení přípravků – chemické, biologické, ostatní a látky pomocné,
“ Rozdělení přípravků podle biologické účinnosti a praktického použití – fungicidy, zoocidy, herbicidy, rodenticidy, regulátory růstu (vysvětlit pro jaké účely se používají včetně pojmů – kontaktní, požerové, fumigační, s hloubkovým účinkem, systémové, selektivní, totální a jejich případná rizika pro životní prostředí (vodu, necílové organismy včetně rostlin pěstovaných pro hospodářské účely či rostoucí ve volné přírodě)
“ Složení a formulace přípravků (pojmy účinné látky, synergenty, safenery, formulační přísady adjutanty, význam a účel značení – emulgovatelné koncentráty, smáčitelné prášky, rozpustné koncentráty, ve vodě dispergovatelné granule apod.
“ Poučení o nebezpečných vlastnostech přípravků z hlediska ochrany životního prostředí. (zahrnuje požadavky vyplývající z témat 1, 2, 3, 5, 7 a 13 vymezených vyhl MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)

– Doporučená literatura zdroje informací: zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči…; příslušné prováděcí vyhlášky; nařízení EP a Rady (ES) č. 1107/2009, o uvádění přípravků na trh; zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích; směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; www.mze.cz; www.agronavigator.cz; www.farmar.cz
– informační leták SRS – Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků; on-line registr POR na webových stránkách SRS – http://eagri.cz/public/web/srs/portal/dokumenty-a-publikace/informacni-letaky/rizika-nepovolenych-pripravku-na-ochranu.html; www.srs.cz; Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2012

Téma 2 – Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy)
“ Hlavní zásady spojené s manipulací přípravků – – při přepravě od distributora na farmu (nakládka, vykládka, uložení do skladu)
– při přepravě v rámci farmy za účelem jejich aplikace (převoz přípravků na pole a zpět, příprava postřikové jíchy), hlavní faktory ovlivňující riziko nežádoucího úletu postřikové jíchy a opatření k ochraně včel, zvěře a necílových organismů
– v prostorách určených k jejich skladování
“ Základní požadavky na přepravu přípravků – příprava ložné plochy, čistota ložné plochy prosté bez ostrých hrotů (hřebíky, šrouby, matky), způsob ložení (větší a těžší balení ukládat na podlahu korby přepravního prostředku), přepravované množství “ Zásady přepravy postřikové jíchy na pole (v postřikovači) nebo množství potřebných přípravků včetně odvozu prázdných obalů
“ Balení nepoškozené, etiketa čitelná, při výkladce přípravků a při případném poškození obalů prezentovat postupy a nutná opatření a zásady skladování
“ Bezpečnostní list a jeho význam, krizové situace, opatření úniku chemikálií na vozidle (tato pasáž shrnuje požadavky Přílohy č. 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky – body 3, 5, 6 a 10)
– Doporučená literatura a zdroje informací: Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči … ve znění zákona č. 199/2012 Sb. – pasáž balení přípravků prováděcí vyhláška č. …..; Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných nákladů ADR a její implementace v národním předpise; obsah bezpečnostního listu; Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, vydaná Českou společností rostlinolékařskou, Praha 2010, uveřejněná na webových stránkách www.rostlinolekari.cz ; Správné postupy v ochraně rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2008.

Téma 3 – Základní přístupy a postupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace, skladování
“ Povinnosti osoby zodpovědné za skladování přípravků – oddělené skladování; vedení evidence o příjmu a výdeji včetně přípravků s prošlou lhůtou použitelnosti a evidence vysoce toxických přípravků; bezpečné zajištění proti nepříznivým povětrnostním vlivům, zcizení a vstupu nepovolaným osobám; dbát na ochranu zdraví osob při manipulace s přípravky a ochranu životního prostředí v místě skladování přípravků a jeho bezprostředním okolí včetně manipulačních a asanačních ploch;
“ Technické požadavky na skladování přípravků – bezpečné a technické zabezpečení místa a okolí skladu proti kontaminaci povrchových a podzemních vod pesticidními látkami; požární bezpečnost odpovídají předpisům pro skladování hořlavin
“ Základní požadavky pro skladování přípravků (konfrontace s údaji na etiketě příslušného přípravku) a vybavení skladu; umístění jednotlivých typů přípravků; podlaha skladu; pomůcky pro obsluhu skladu; postup při poškození obalu a potřísnění skladovaného prostoru (toto téma respektuje požadavky prezentované body 1, 3, 6 a 13 Přílohy 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb.,o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
– Doporučená literatura a zdroje informací: zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči… ve znění zákona č. 199/2012 Sb.; vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Správné postupy v ochraně rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2008; Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2010.

Téma 4 – Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií (zaměření na funkčnost strojů, rizik poruch, míchání přípravků, plnění, postupy ovládání strojů a zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí)
“ Zařízení pro aplikaci přípravků – nejvíce rozšířená profesionální zařízení pro aplikaci – především postřikovače, rosiče
“ Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci pesticidů (co podléhá kontrolnímu testování, kontrolní nálepka)
“ Příprava profesionálních zařízení k aplikaci a základní požadavky na funkčnost stroje a zařízení (funkčnost míchacího zařízení; těsnost uzávěrů, ventilů; čerpadlo; tlakové zařízení; správná volba trysek s vazbou na plánované ošetření a plodinu; aplikační rám včetně kontroly průtoku trysek; protiúletová zařízení
“ Zhodnocení situace z hlediska velikosti a tvaru pozemku; vývojové fáze ošetřované plodiny a její stav (kvetoucí porost, kvetoucí plevele – ochrana včel, poškození porostu povětrnostními vlivy); případných rizik pro životní prostředí (ochrana necílových organismů) a ohrožení vodních zdrojů, blízkost lidských obydlí, CHKO, bažantnice a oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel; konfrontace s údaji na etiketě (v tomto rématu jsou shrnuty požadavky vyplývající z bodů 6, 7, 8, 9 a 10 prezentovaných Přílohou 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky )
– Doporučená literatura a zdroje informací: Zákon 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči … ve znění zákona 199/2012 Sb.; vyhláška č. 204/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin; vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin; Směrnice EP a Rady 20009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů; listovky MZe – Zásady používání aplikační techniky, Čištění aplikační techniky; Správné postupy v ochraně rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha, 2008; Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky, Česká společnost rostlinolékařská, Praha, 2010; Instruktážní brožurka, Česká asociace ochrany rostlin 2008.

Téma 5 – Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů, pojezdová rychlost a směr jízdy, povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma a vzdálenosti, požadavky životního prostředí)
“ Základní aspekty integrované ochrany rostlin (uvést ve stručném pojetí zejména s vazbou na aplikaci biologických a chemických přípravků
“ Nastavení pracovního režimu s vazbou na zvolený přípravek a množství vody (znalost obsahu etikety přípravku určeného pro příslušnou aplikaci); nastavení pracovního záběru; nastavení dávky ve vztahu k formě ošetření – plošné, pásové, meziřádková aplikace; nastavení výšky postřikovacího rámu s ohledem na stav porostu
“ Plnění nádrže (volba místa plnění nádrže); postup plnění; míchání přípravků – emulsní, vodorozpustné prášky, práškovité; zásady aplikace tzv. tank-mix; zásady správného zacházení s obaly; pamatovat při plnění poslední nádrže – plnit úměrně ke zbytku neošetřené plochy
“ Základní zásady aplikace přípravku na pozemku, uvést důvody proč zahajovat ošetření na závětrné straně pozemku; využívat možnosti aplikace na kolmý směr větru; dbát na plynulou jízdu a dodržování pracovního záběru – nepřekrývání ošetřovaných partií; dodržování zásad vypínání aplikačního zařízení na souvratích; okamžitě zastavit při poruše a vypnout aplikační zařízení; neaplikovat jíchu, když aplikační zařízení stojí
“ Respektování povětrnostní situace (vyloučení aplikace při silném větru, na mokrý porost či těsně před deštěm nebo na pozemcích pokrytých sněhem či vysokých denních teplot); minimalizace nežádoucích úletů (co je úlet, proč je nebezpečný a nežádoucí); faktory podporující úlet (nadměrně malé kapky, nerovnoměrný tlak v tryskách, nedodržení plynulosti jízdy aplikačního stroje, rychlost větru, nízká relativní vlhkost vzduchu, vysoké teploty nad 25 °C)
“ Soubor technických protiúletových opatření (použití nízkoúletových trysek, nižší pracovní tlak; postřik s podporou vzduchem)
“ Respektovat stanovená ochranná pásma a vzdálenosti (konfrontovat s etiketou aplikovaného přípravku) (toto téma zahrnuje body 4, 5, 7, 8, 9, 10 a 11, vymezené Přílohou 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb.,o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
– Doporučená literatura a zdroje informací: Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči … ve znění zákona č.199/2012 Sb.; vyhláška č. 204/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků…; vyhláška č. 205/2012Sb., o obecných zásadách IOR; vyhl. MZe č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin; směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů; vodní zákon č. 254/2001 Sb.; listovky MZe – Zásady používání aplikační techniky, Minimalizace nežádoucích úletů při aplikaci pesticidů, Bezpečné nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci; leták Státní rostlinolékařské správy (SRS) – Rizika nepovolených přípravků na ochranu rostlin a padělků; webové stránky SRS nebo MZe; webové stránky SRS – on line registr POR; Seznam povolených přípravků a dalších prosttředků na ochranu rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2012; Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům, I.Polní plodiny, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2008; Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, Česká společnost rostlinolékařská Praha 2011; Správné postupy v ochraně rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2008; Instruktážní brožurka, Česká asociace ochrany rostlin, Praha 2008; Katalogy přípravků na ochranu rostlin vydávaných výrobci pesticidů pro příslušný rok.

Téma 6 – Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod a prázdných obalů včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí
“ Základní zásady očisty strojů a zařízení pro aplikaci přípravků tzv.
a) denní čištění – po ukončení stanoveného pracovního úkonu nebo při změně aplikovaných přípravků – ( vnitřní a vnější čištění na poli nebo na farmě v místě, kde je zamezeno úniku oplachové kapaliny nebo zbytků jíchy do okolí a místo je zcela izolováno od citlivých oblastí
b) celková asanace – provádí se na farmě v místě pro tyto účely náležitě vybavené a neohrožující životní prostředí a bezpečnost a zdraví lidí a zvířat a to minimálně po skončení sezóny nebo odstavení stroje na delší dobu než 1 týden či před plánovaným kontrolním testováním nebo nutnosti opravy stroje nebo jeho údržby
“ Systém, způsob a postup asanace – konfrontovat s informacemi na etiketě; postup asanace na poli, totéž na farmě – prezentovat zásady a požadavky a jejich porušení jako rizika ohrožení životního prostředí; volba trysek pro vnější očistu; čistící prostředky
“ Zbytky postřikové jíchy a možnost jejich využití – vymezit podmínky
“ Preventivní opatření k omezení produkce odpadů – pracovní metody a systémy, které významně omezují vznik odpadů (vodou rozpustné obaly, vratné obaly); obaly neponechávat po vyprázdnění volně na poli; činnosti, které lze provádět bezprostředně na poli – neprodleně po vyprázdnění obalu provést jeho ruční vypláchnutí nebo využít vyplachovacího zařízení s tlakovou tryskou (vybavení mají všechny nové stroje); provedené manipulace nesmí ohrožovat vodní zdroje a další prvky životního prostředí; dopravit zpět na farmu a uložit na místě k tomu předem určeném, zbytky přípravků vrátit zpět do skladu
“ Nakládání s pesticidními odpady; upozornit na zákon č.185/2001 Sb, o odpadech a vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů; zdůraznit, že do seznamu odpadů patří neupotřebitelné zbytky přípravků, použité obaly od přípravků, případně i zbytky postřikové jíchy; obecné povinnosti pro nakládání s odpady; povinnosti původců nebezpečných odpadů; nakládání s použitými obaly (v tomto tématu jsou zapracovány požadavky vyplývající z bodu 6, 10 a 11, Přílohy 1, vyhl. MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky)
– Doporučená literatura a zdroje informací: Zákon 326/2004 Sb. v platném znění, Vyhláška 207/212 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech; prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů; stránky vodohospodářského informačního portálu http://heis.vuv.cz/datawebmap/isapi.dll?map=isvsopvz&; směrnice 2000/60/ES; vodní zákon č. 254/2001 Sb.; listovky MZe – Zásady používání aplikační techniky, Čištění aplikační techniky, Bezpečné nakládání se zbytky přípravků na ochranu rostlin po jejich aplikaci; Správné postupy v ochraně rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2008; Instruktážní brožurka, Česká asociace ochrany rostlin, Praha 2008; Příručka odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, Česká společnost rostlinolékařská, Praha 2010

Soubor témat týkajícících se ochrany zdraví lidí v rozsahu 4 vyučovacích hodin po 45 minutách (celkem 180 minut) je po odborné stránce zabezpečován orgány ochrany veřejného zdraví. Příslušná témata vyplývající z přílohy 1 vyhlášky MZe č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky zajišťují pověření pracovníci hygienické služby.
PŘÍLOHY :
˘ Příloha č.1 -Příloha č. 1, vyhlášky č. 206/2012 Sb.
˘ Příloha č.2 – Vzor evidence účastníků kurzu pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin – stupeň I
˘ Příloha č.3 -Vzor I. stupně osvědčení odborné způsobilosti

Příloha 1:
Vyhláška MZe č. 206/2012 Sb. , o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Příloha 1
Obsah základního kurzu pro vydání nového osvědčení prvního stupně, obsah základního kurzu pro vydání druhého stupně, obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně a obsah a rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně
A.Témata:
1. Právní předpisy týkající se přípravků a jejich používání
Komentář: uvedené požadavky jsou součástí základního souboru vymezených témat – téma 1 – „Poslání rostlinolékařské péče“; ve stručnosti prezentovat význam a poslání rostlinolékařské péče nejen z hlediska ochrany zdraví rostlin, ale i bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí. Základní informace o legislativních opatření pro používání přípravků na ochranu rostlin“ a tyto pak zařadit do 2. části prezentovaného téma. V této části soustředit stručnou pozornost na právní aspekty související s přípravky na ochranu rostlin (zákon o rostlinolékařské péči, příslušné prováděcí vyhlášky), zásady povolování přípravků a jejich uvádění na trh.
2. Existence nepovolených nebo padělaných přípravků, jejich rizika a metody rozpoznání takových přípravků
Komentář: pozornost soustředit na informaci, že existují padělané přípravky, dovoz nepovolených přípravků – zdůraznit rizika a dopady pro ohrožení spotřebitele a životního prostředí, sankce. Upozornit na především na etiketu a její povinný obsah – zahrnout do téma 1. Jinak tato problematika je důležitá zejména pro žadatele pro 2. stupeň odborné způsobilosti.
3. Nebezpečí a rizika související s přípravky a způsoby, jak je zajišťovat a regulovat, zejména:
a) rizika pro člověka (obsluhu obyvatele území, osoby, které se vyskytují v místě při aplikaci přípravku, osoby vstupující do ošetřených oblastí a osoby, které nakládají s ošetřenými plodinami nebo osoby, které konzumují) a jak jsou tato rizika znásobena faktory, jako je kouření
Komentář: tato pasáž má charakter ochrany zdraví a její prezentace přísluší orgánům veřejného zdraví
b) nežádoucí účinky na zdraví způsobené přípravky a opatření první pomoci
Komentář: tato pasáž je prezentovány orgány veřejného zdraví
c) rizika pro necílové organismy, biologickou rozmanitost a životní prostředí obecně
Komentář: prezentované informace soustředit na rozdělení přípravků z hlediska jejich použití, formulací, rizikovosti pro včely, necílové organismy, lovnou zvěř, vodní zdroje, značení, etiketa, možnost záměny, havarijní situace (přeprava, sklad) a další. Využít pro téma 1 , 2 a 3
4. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, integrovaná produkce rostlin, biologických metod ochrany před škodlivými organismy, zásady ekologického zemědělství, informace o obecných zásadách a zvláštních pokynech týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo odvětví
Komentář: Pro skupinu účastníků kurzu určeného pro získání stupně I. stupně odborné způsobilosti upozornit stručně na uvedenou pasáž v tématu 1 a 5. Větší pozornost věnovat v kurzu pro žadatele odborné způsobilosti stupně II.
5.Úvod do srovnávacího hodnocení přípravků na uživatelské úrovni, který profesionálním uživatelům pomůže v konkrétní situaci zvolit z povolených přípravků pro řešení daného problému se škodlivými organismy přípravky s nejmenšími vedlejšími účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí
Komentář: Zdůraznit pojem profesionální uživatel, volbu a užití přípravku ponechat pro účastníky kurzu II. stupně, přípravku (např.znalost škodlivého organismu a intenzitu jeho výskytu, znalost o stavu porostu apod.) postup při zahájení aplikace apod.- jednotlivé aspekty zahrnout do témat 2, 5 a 6. Pro účastníky kurzu stupně I, ale zdůraznit některé důležité aspekty pro vlastní aplikaci přípravku(např. mísitelnost s jinými látkami, citlivost k plodině, množství vody apod.) Prezentaci požadavků na omezení vystavení obsluhy zařízení pro aplikaci přípravků vlivu přípravků ponechat orgánům veřejného zdraví!
6.Opatření k minimalizaci rizik pro člověka, necílové organismy a životní prostředí, a to zejména bezpečné pracovní postupy při skladování přípravků, nakládání s nimi nebo při jejich míchání nebo ři likvidaci obalů, dalších přípravky kontaminovaných materiálů nebo zbytků přípravků včetně směsí v nádržích, v koncentrované i ředěné podobě, doporučené postupy, jak omezit vystavení obsluhy zařízení pro aplikaci přípravků vlivu přípravků (např. osobní ochranné pracovní prostředky)
Komentář: Zdůraznit základní aspekty stanovené pro skladování přípravků z hlediska jejich rizikovosti, vedení evidence, rozdělení podle účelu použití a při jejich manipulaci a přepravě, včetně prázdných obalů a přípravě postřikové jíchy a likvidace zbytků. Tyto informace zahrnout do témat 2, 3, 4 a 6. Veškeré aspekty související s opatřením k minimalizaci rizik pro člověka, s bezpečnými pracovními postupy včetně osobních ochranných pracovních prostředků jsou prezentovány orgány veřejného zdraví.
7. Hodnocení rizik používáním přípravků na základě postupů, které zohledňují specifické vlastnosti místního povodí, např. vliv podnebí, druhy půd a plodin a vlastnosti terénu
Komentář:Upozornit na některá rizika přípravků především herbicidů při nedodržení ochranných pásem u vodních zdrojů možnost jejich ohrožení, povětrnostní podmínky (smyvy, úlety při aplikaci za větrného počasí, průsak – různé typy půd) preemergetní nebo časně postemergetní aplikace přípravků – vliv plodin apod. Zahrnují témata 1,4 a5)
8. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci přípravků připravuje k použití včetně kalibrace, a postupy pro zajištění provozu zařízení pro aplikaci přípravků s minimálním rizikem pro obsluhu a jiné osoby, necílové organismy, snížení biologické rozmanitosti a poškození životního prostředí včetně vodních zdrojů
Komentář: Uvedené požadavky jsou součástí především témat 4 a 5 a jde především prezentaci informací spojených nejen s přípravou aplikačních zařízení, ale i zhodnocení veškerých aspektů na dané lokalitě ovlivňující prováděné ochranné zásahy, včetně povětrnostní situace, stavu porostu, rizika pro okolí, ochranná pásma atd.
9. Používání zařízení pro aplikaci přípravků, jeho údržba a zvláštní techniky postřiku, zejména používání zařízení omezující nežádoucí úlet přípravků, význam a účel technické kontroly používaných zařízení pro aplikaci přípravků a způsoby zlepšení kvality postřiku. Specifická rizika spojená s používáním ručního zařízení pro aplikaci přípravků nebo zádových zádových postřikovačů a příslušná opatření na řízení těchto rizik
Komentář: Tato problematik je zařazena v tématu 4. Pozornost především se zaměřit na zásady testování strojů, způsob a rychlost jízdy jízdy, rychlost větru, protiúletové trysky, tlak v postřikovacím zařízení s ohledem na ošetřovanou plodinu, volba trysek atd.
10. Mimořádná opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí včetně vodních zdrojů v případě náhodného rozlití přípravků, kontaminace přípravky a mimořádných povětrnostních podmínek, které by vedly k riziku vyplavení reziduí účinných látek přípravků
Komentář: Zdůraznit rizika při přepravě přípravků a vymezit zásady nejen správné přepravy přípravků, ale poukázat na správné postupy při přípravě postřikové jíchy, likvidaci zbytků postřiku, asanaci postřikových zařízení v polních podmínkách, rizika smyvů, ochranná pásma u vodních zdrojů, respektování CHKO a oblastí využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Tyto aspekty jsou součástí témat 4 a 5.
11. Režim používání přípravků v souladu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a písm. c) vodního zákona
Komentář: Uvedené aspekty jsou součástí témat 5 a 6. Jedná se zejména o ochranná pásma vodních zdrojů a vymezení vzdáleností aplikace přípravků a případně vyloučení používání některých účinných látek jako významných rizik pro vodní zdroje. Cílem těchto informací je vymezit zásady a postupy při aplikaci přípravků v těchto oblastech a zdůraznit rizika.
12. Kontrola zdravotního stavu osob v souvislosti s rizikem poškození jejich zdraví přípravky a hlášení případů ohrožení a poškození lidského zdraví včetně podezření na takové případy
Komentář: Tato problematika je zcela v kompetenci orgánů veřejného zdraví.
13. Vedení záznamů o používání přípravků v souladu s právními předpisy
Komentář: Pro tuto skupinu účastníků je třeba tuto informaci poskytnout a zdůraznit pouze důvody nutnost vedení záznamů a požadované aspekty jsou zahrnuty do tématu 1 a 3
VYHLÁŠKA ze dne 6. června 2012 o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Ministerstvi zemědělství (dále jen ministerstvo) stanoví podle § 88 odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 86b odst. 3 zákona:
§ 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje:
a) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně,
b) obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně,
c) rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně,
d) požadavky a technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení.

§ 2 Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání osvědčení prvního stupně a náležitosti osvědčení prvního stupně
(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně a obsah doplňujícího školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení prvního stupně je 12 vyučovacích hodin.
(3) Rozsah doplňujících školení pro vydání nového osvědčení prvního stupně je 8 vyučovacích hodin.
(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 a 3 se považuje 45 minut.
(5) Náležitosti osvědčení prvního stupně stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce.

§ 3 Obsah a rozsah základního kurzu a doplňujícího školení pro vydání a prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně, rozsah a způsob provedení zkoušky a náležitosti osvědčení druhého stupně
(1) Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně a obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně je 15 vyučovacích hodin. Do této doby není započítán čas pro vykonání zkoušky.
(3) Rozsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení druhého stupně je 8 vyučovacích hodin.
(4) Za vyučovací hodinu podle odstavců 2 3 se považuje 45 minut.
(5) Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení druhého stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Čas pro zpracování písemného testu je 90 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 20 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 12 otázek z oblasti veřejného zdraví.
(6) Náležitosti osvědčení druhého stupně stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 4 Rozsah a způsob provedení zkoušky pro vydání osvědčení třetího stupně, obsah a rozsah doplňujícího školení a rozsah a způsob provedení zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně a náležitosti osvědčení třetího stupně

(1) Zkouška, která je podmínkou pro vydání osvědčení třetího stupně, se provádí ve formě písemného testu s celkovým počtem 40 otázek, který připravuje Státní rostlinolékařská správa ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, a ústního přezkoušení před zkušební komisí. Zkušební komise je dvoučlenná; jejími členy jsou rostlinolékař s platným osvědčením třetího stupně a zástupce orgánu veřejného zdraví 2). Písemný test obsahuje 25 otázek z oblasti nakládání s přípravky a 15 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví. Čas pro zpracování testu je 90 minut. Písemný test je složen úspěšně, pokud zkoušený zodpoví správně nejméně 22 otázek z oblasti nakládání s přípravky a nejméně 13 otázek z oblasti ochrany veřejného zdraví; jinak se ústní přezkoušení nekoná a zkoušený opakuje písemný test.
(2) Ústní přezkoušení podle odstavce 1 obsahuje 3 otázky, z nichž jedna se musí týkat ochrany veřejného zdraví. Zkoušený má na zodpovězení všech tří otázek nejvýše 15 minut. Zkouška je složena úspěšně, pokud je zkoušený hodnocen oběma členy zkušební komise při ústním přezkoušení stupněm „prospěl“. Pokud zkoušený, který byl při ústním přezkoušení hodnocen stupněm „neprospěl“, opakuje ústní přezkoušení nejpozději do šesti měsíců ode dne předchozího ústního přezkoušení, písemný test podle odstavce 1 se neprovádí.
(3) Obsah doplňujícího školení pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Zkouška pro prodloužení platnosti osvědčení třetího stupně se provádí ve formě písemného textu podle odstavce 1. Zkouška je složena úspěšně, pokud zkoušený složí písemný test úspěšně podle odstavce 1
. (5) Náležitosti osvědčení třetího stupně stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 5 Protokol o výsledku zkoušky
(1) O výsledku zkoušky podle § 3 a 4 se sepíše protokol ve dvou vyhotoveních, který obsahuje tyto náležitosti:
a) označení“protokol o výsledku zkoušky k prokázání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky“,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení zkoušeného,
c) datum a místo narození zkoušeného,
d) místo trvalého pobytu nebo bydliště zkoušeného,
e) výsledek písemného testu popřípadě i ústního přezkoušení, a to slovy „prospěl“ nebo „neprospěl“,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zkoušejícího rostlinolékaře, popřípadě jména, příjmení a podpisy členů zkušební komise a
g) místo a datum konání zkoušky.
(2) jedno vyhotovení protokolu o výsledku zkoušky podle odstavce 1 předá Státní rostlinolékařská správa zkoušenému. Protokol o výsledku se nepořizuje v případě, kdy je bezprostředně po provedení zkoušky zkoušenému vydáno osvědčení příslušného stupně.

§ 6 Požadavky na technické zabezpečení pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení
Vzdělávací zařízení zabezpečí pro pořádání základních kurzů a doplňujících školení
a) učebnu s možností elektronických prezentací, prostorovou kapacitou pro teoretickou výuku a s technickou kapacitou pro praktickou výuku, nebo
b) provozování počítačové aplikace umožňující účast na kurzu nebo školení dálkovým přístupem.