Zemědělec – farmář

ZEMĚDĚLEC – FARMÁŘ
obor 41-51-H/01

Učební plán oboru »

Pracovní a ochranné pomůcky »

Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní
Studium je ukončené závěrečnou zkouškou. Absolvent získá výuční list. Výuka je založena na pravidelném střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování.

Teoretická výuka zahrnuje všeobecné předměty jako matematika, český a cizí jazyk, biologii a odborné předměty pěstování rostlin, chov zvířat, mechanizace zemědělství a další.
Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku zemědělských oborů, na Školním hospodářství Horšov, tj. na malém hospodářském dvoře, v robotizovaném školním kravíně, a na školních pozemcích v areálu Obory Horšov. Dále probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích, zejména u významných zemědělských podniků v regionu.

Charakteristika přípravy v oboru
Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce, meteorologie). Pracovní činnosti v chovech zvířat (anatomie hospodářských zvířat, ošetřování zvířat, výživa a krmení, péče o zdraví a elektronizace a robotizace chovu zvířat). Bude posílena výuka chovu koní a jezdectví. Žáci získají dovednosti z oblasti ošetřování koní, jejich krmení, naučí se koně převádět, seznámí se s porodnictvím a se základy techniky jízdy na koni a vozatajstvím. Dále budou zpracovávat rostlinné a živočišné produkty včetně zpracování mléka(sýry, jogurty, tvaroh, máslo), obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci. Absolvují kurz autoškoly, kde budou řídit motorová vozidla skupin T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil – není podmínkou), využívat poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému, vykonávat činnosti související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu).

Uplatnění absolventů v oboru
Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu povolání v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat se zaměřením na chov koní, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů, při opravárenských činnostech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Představení oboru:

Odborná praxe žáků probíhá v Centru odborné přípravy na Školním hospodářství v Horšově.
 více zde »

V komplexu je vybudována nová stáj s robotickým dojením a krmením: