Agropodnikání

AGROPODNIKÁNÍ
obor 41-41-M/01

Školní vzdělávací program (PDF soubor)

Pracovní a ochranné pomůcky »

Malý hospodářský dvůr »

Zaměření na provoz, služby, ekologii, výpočetní techniku, ekonomii.

Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Výuka je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Součástí studia je i získání řidičského průkazu na traktor a osobní automobil, dále pak myslivecké zkoušky, výuka jezdectví na koních, praxe v předních podnicích okresu i v Německu na okrese Cham.

Uplatnění absolventů

– Služby pro zemědělství
– Služby pro obnovu venkova a údržbu krajiny
– Zemědělské výrobní provozy
– Nákupní a prodejní organizace
– Pojišťovnictví
– Počítačový technik
– Pracovník státní správy a samosprávy
– Studium na VOŠ a vysoké škole

Na základě výuky těchto předmětů jsou žáci schopni chápat biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v živých organismech, umí posoudit stav prostředí pro rostliny a živočichy, dovedou se orientovat v tržní ekonomice, dokáží komunikovat v cizím jazyce, rozumí odbornému textu, umí pracovat s informacemi, znají základní postupy laboratorních rozborů, jsou schopni posuzovat výrobu z hlediska dopadu na životní prostředí, ovládat řízení motorových vozidel.

Ověřovat teoretické znalosti umožňuje žákům vyučovací předmět praxe. Výchovně vzdělávací cíl praxe spočívá především v přípravě odborného pracovníka s dostatečně širokým rozhledem. Svým pojetím vede žáky k respektování přírodních zákonitostí. Specifická úloha předmětu je v rozvíjení nejen racionálních stránek osobnosti žáka, ale přispívá i k výchově etické, estetické a ekologické.

V Horšově na školním statku vznikne supermoderní stáj.

V červenci 2017 uspěla naše škola v projektu nové moderní stáje s dojicím robotem, která bude pracovištěm nejen pro žáky školy, ale i ukázkovým pracovištěm pro zemědělce a veřejnost.
Financování projektu je řešeno z Integrovaného regionálního operačního programu EU. Vývoj robotického dojení ve světě i u nás má vzestupnou tendenci a začíná se v zemědělství prosazovat i díky stále nedostupnější a drahé lidské práci. Naše škola chce být ve výuce zemědělských odborníků na špici, a právě proto zvolila ve svém projektu nové stáje pro dojnice moderní trend nejen v robotizovaném dojení, ale i systém bezstelivového provozu s roštovým stáním, kde není potřeba kydat hnůj, a dokonce počítáme i s automatickým robotizovaným krmením. Kromě hlavní funkce, tedy dojení, plní dojicí robot funkci sběru velkého množství cenných informací o konkrétním zvířeti, skupině nebo celém stádu. Žáci budou získávat údaje o počtu somatických buněk podle čtvrtí, množství tuku, proteinu, laktózy v mléce, teplotě mléka, přežvykování v minutách, pohybové aktivitě, hmotnosti a produkci mléka. Systém krmení je pak tvořen dvěma základními částmi, kuchyní (čili přípravnou krmiv) a pohyblivým, člověkem nijak neřízeným, samonabíjejícím se krmným vozem. Celý proces dojení i samotného krmení je zcela automatický, který technik ve stáji jen kontroluje na počítači.
Je paradoxem, že ještě v loňském roce žáci na školním statku v Horšově pracovali s nejzaostalejší technologií, která již v zemědělství u nás vůbec neexistuje (tj. přivázané krávy na řetězu a dojení na stání v hnoji) a během jednoho roku budou pracovat s nejmodernějším robotickým počítačovým zařízením, které nemá žádná jiná škola tohoto typu v celé republice. Roboty s počítačovými programy ve stáji budou opět řídit jen žáci pod dozorem učitelů naší školy, tak jako na všech našich ostatních pracovištích. Během podzimu letošního roku proběhne ve spolupráci s Centrálním nákupem Plzeňského kraje výběrové řízení na stavební firmu, která vše postaví a zabuduje. Na jaře 2018 se začne stavět a do 30. 11. 2018 musí proběhnout závěrečná kolaudace stavby a předání škole. Na jaře 2019 pak začne zkušební provoz stáje. Na úspěšném projektu se nejvíce podíleli naše kolegyně Ing. Miluše Fousová, Ing. Věra Krutinová a také Ing. Petra Lavičková, kterým velice děkujeme.

Fotogalerie

PRAXE ŽÁKŮ

ŽIVOT VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ FARMA

PRÁCE NA FARMĚ

ZVÍŘATA NA FARMĚ