Projekt „Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů vzdělávání mechanik opravář MV a opravář ZS“ ROP Výzva 19

Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
Reg. číslo projektu CZ.1.14/2.4.00/19.02593
Celkové výdaje na projekt 4 491 524 Kč
Realizace 4.4.2012 – 31.8.2013

Fotografie pořízeného vybavení:

Projekt řeší investiční záměr SOŠ a SOU HT modernizovat a zkvalitnit výuku odborného výcviku žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 a Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 a probíhal od dubna 2012 do srpna 2013.

SOŠ a SOU HT se snaží dlouhodobě poskytovat kvalitní vzdělávání a sledovat moderní trendy, aby zajistila konkurenceschopnost svých absolventů na trhu práce. Bohužel kvůli nedostatku finančních prostředků vybavení pracovišť odborného výcviku výše zmíněných oborů neodpovídalo požadavkům na kvalitní vzdělávání, bylo zastaralé a poruchové. Proto škola využila možnosti podat žádost o finanční podporu do výzvy č. 19 z ROP NUTS II Jihozápad, která umožňovala získat dotaci na předložený projekt do výše 85% uznatelných nákladů projektu.

Hlavním cílem realizovaného projektu bylo pomocí nákupu nových strojů a zařízení zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného technického vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Zaměření projektu

Projekt se zaměřil na dovybavení pracovišť odborného výcviku Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 a Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01.

Pracoviště dílen odborného výcviku oboru mechanik opravář motorových vozidel, Nádražní 76, Horšovský Týn:
V rámci projektu byla pořízena nová zouvačka pneumatik a vyvažovačka kol.
Na základě zpracovaného školního vzdělávacího programu v předmětu Odborný výcvik v tematickém celku Podvozek mají žáci předepsané učivo: kola a pneumatiky (rozdělení, označení, demontáž, montáž, opravy, vyvážení). Z důvodu zajištění plnění školního vzdělávacího programu je vybavení pracoviště odborného výcviku kvalitní zouvačkou a vyvažovačkou nezbytné.

Pracoviště dílen odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů a oboru mechanik opravář motorových vozidel – soustružna, Horšov 1, Horšovský Týn:
V rámci této aktivity projektu byl pořízen soustruh, strojní vrtačka a frézka.

Pracoviště dílen odborného výcviku oboru opravář zemědělských strojů – opravárenská dílna, Horšov 1, Horšovský Týn:
V rámci této aktivity projektu byl pořízen mobilní čtyřsloupový zvedák, portálový jeřáb, dva svařovací stroje s příslušenstvím, malotraktor a třístranný sklápěč k malotraktoru.

Výstupy projektu

Projekt jako takový je zaměřen na nákup nových strojů, zařízení a souvisejících technologií, které umožní škole realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.

Poskytované služby

S využitím nakoupených moderních strojů a technologií bude poskytována studentům školy moderní odborná praktická výuka.

Účel projektu

Základní myšlenkou projektu je zvýšení kvality technické výuky vytvořením odborných specializovaných praktických pracovišť, kde si studenti poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří a rozšíří a zdokonalí.

Dlouhodobé přínosy projektu

Pro cílovou skupinu:

Studenti:
= snazší a samostatnější praktická výuka,
= vyšší bezpečnost práce – modernější zařízení,
= díky praktickým dovednostem vyšší konkurenceschopnost na trhu práce,
= zajištění plnění školního vzdělávacího programu,
= motivace pro stávající i nové žáky.

Vyučující (teorie i odborného výcviku):
= získání praktických zkušeností,
= získání konkurenční výhody na trhu práce,
= zvýšení odborné kvalifikace.

Kraj/mikroregion/obec:
= zvýšení kvality vzdělávání v Plzeňském kraji,
= optimalizace nabídky vzdělávání v Plzeňském kraji,
= rozvoj odborného vzdělávání v Plzeňském kraji,
= zlepšení spolupráce mezi odbornými školami a potenciálními zaměstnavateli.